İSTANBUL …..İŞ MAHKEMESİ’ NE;

 

DOSYA NO: 2013/……Esas

(cevap veren)

DAVALI : 

VEKİLİ :Avukat Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ :

KONU : Dava dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Davacının talepleri dayanaksız, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olup, huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Davacı, fazla mesai alacağı olduğu iddiasındadır.

2- …………………………. şirketindeki yemek işleri ……………………….. tarihinde müvekkil şirket tarafından alınmıştır ancak daha sonra diğer davalı ……………………….. şirketine devredilmiştir. Davalı müvekkil ile davalı …………………… şirketi arasındaki ilişki, dava dilekçesinde iddia edildiği gibi asıl işveren – alt işveren ilişkisi değildir. …………….. kurumundan alınan ihale, …………….. şirketine devredilmiş, böylelikle yeni işveren diğer davalı olmuştur. Bu nedenle huzurdaki davanın müvekkil şirket yönünden HUSUMET YOKLUĞU nedeniyle reddi gerekmektedir.

3- Davacı, haftanın 7 günü şehirlerarası çalıştığını iddia etmektedir. Bu durum hayatın olağan akışına ve mantık kurallarına aykırıdır. Söz konusu işte çalışan işçiler vardiyalı çalışmışlardır. Her gün çalışma söz konusu değildir. Davacı ve diğer işçilerin fazla mesai yaptıkları iddiaları dayanaksız, soyut ve gerçek dışı iddialardır. Müvekkil firma kurumsal bir firma olup bütün fazla mesaileri maaş bordrolarına yansıtmaktadır. Davacının maaş bordroları incelendiğinde ………., ………….., ……………., ……………., ……………., aylarında maaş bordrolarında yapmış olduğu tüm fazla mesaileri FAZLA MESAİ olarak kendisine ödenmiştir. 

4- Davacı, sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte imzaladığı ibraname ile müvekkil şirketten hiçbir hak ve alacağının kalmadığını beyan etmiştir. Dosyaya sunulan ibranameler incelendiğinde, davacı işçinin işverenle tüm alacakları konusunda ibralaştığı, ibranamenin kayıtsız ve şartsız olduğu ve hiçbir ihtirazi kayıt barındırmadığı görülecektir.

 

HUKUKİ NEDENLER : İş.K, MK, BK…sair ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER : İşyeri kayıtları, işe giriş bildirgesi, sözleşmeler, SGK dan celp ve tetkik edilecek belgeler, tanık, bilirkişi incelemesi ve yasal her türlü delil.

 

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle, işbu haksız ve dayanaksız davanın reddi ile yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı yana yüklenmesini saygı ile vekaleten talep ederiz.

 

DAVALI VEKİLİ

Av. Arif BALTACI