İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/……. Esas

ÖDEME YASAĞININ KALDIRILMASINI

TALEP EDEN:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Dava dilekçesine karşı ayrıntılı beyanlarımızı içeren dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR

1-Davacı …………………. A.Ş şirketi davaya konu çeklerin şirketlerinde yapılan hırsızlık dolayısıyla zayii olduğundan dolayı huzurda görülmekte olan iş bu davayı açmış ve ödeme yasağı kararı almıştır. Çekler ile ilgili olarak ortaya atılan hırsızlık iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Çalındığı iddia edilen ve ödeme yasağı verilen çekler içerisinde farklı keşide tarihli toplamda 11 adet çekin müvekkilimizde olması sebebiyle davaya müdahale etme zorunluluğumuz doğmuştur. Müvekkil şirketteki çekler davacı tarafından iddia edildiği gibi firmalarından çalınmamıştır.  Dosyaya sunduğumuz ………. tarihli, ……….. tarihli, ………….tarihli, ………………..tarihli, ………….. tarihli ve ……………tarihli çek teslim tutanaklarından açıkça anlaşılacağı üzere davacı tarafından davaya konu çeklerin bir kısmı müvekkil şirkete ticari ilişki sebebiyle verilmiştir. Müvekkil davaya konu çeklerden listesini verdiğimiz 11 adet çekin meşru hamili konumundadır. Çek asılları da sayın mahkemenize ibraz edilmiştir. 

2-Davacı taraf dosyaya ……………….. tarihinde sunduğumuz dilekçeye de cevap vermemiştir. Davacı tarafla ticari ilişki içerisinde bulunduğumuzun ispatlandığı bir önceki dilekçemizde davacı tarafın ödeme yasağı borcun tahsili geciktirmek amaçlı talep ettiğini belirtmiştir. Davacının suskunluğu da haklılığımızı ispatlar niteliktedir. Davacı ……….. tarihli celseye de katılmayarak haklılığımızı daha net ispatlamıştır.

3-Davacıya duruşma günü ve cevap dilekçemiz tebliğ edilmiştir. Davacı cevabını yasal süresinde sunmadığı gibi duruşmaya da katılmamıştır. Davacı, davaya konu çeklerin müvekkil şirkete ticari ilişki sebebiyle verildiğini, …… tarihli fatura mukabilinde fatura bedeli kadar toplam 11 adet çekin olduğunu bilmektedir. Çek teslim tutanaklarında da davacı şirket yetkilisi ………………’nın imzası bulunmaktadır.  Uygulamada davacı dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde İstirdat davası açmak zorundadır. Davacı istirdat davasını açmadığı gibi dilekçemize bile cevap vermemiştir.

4-Davacıya İstirdat davası açması için sayın mahkemenizden ……………… tarihli muhtıra gönderilmiş davacı bu muhtırayı da yanıtsız bırakmıştır. UYAP üzerinden yapılacak incelemede davacının İstirdat davası açmadığı net bir şekilde görülecektir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarı kısaca arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; davacının kendisine gönderilen muhtıraya rağmen 7 günlük sürede İstirdat davası açmaması sebebiyle duruşma günü beklenmeksizin ara karar oluşturularak müvekkil şirketin meşru hamili olduğu 11 ade çek üzerindeki ödeme yasağının kaldırılmasına, çeklerin tarafımıza iade edilmesine yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinin davacı tarafa yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Ödeme Yasağının Kaldırılmasını Talep Eden Vekili

                                                                                                        Av. Arif BALTACI