T.C.

MİLLÎ EGİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ

ÇIRAK ÖĞRENCİNİN;

1-Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik No. Nüfusa Kayıtlı Olduğu
Adı İl
Soyadı İlçe
Doğum Yeri .  

Mahalle-Köyü

Doğum Tarihi
Baba Adı Cilt No
Ana Adı Aile Sıra No
Cinsiyeti Sıra No

2-Çırağın                                                                                           

Merkez Numarası
Sigorta Sicil No
Öğrenim Durumu
Meslek Alan
Dalı
Ev Telefon No
 

 

İkametgah Adresi

3- Çırağın Velisi veya Vasisinin

Adı
Soyadı
Mesleği
Akrabalık Derecesi
Ev Tel. No.
 

İkametgah Adresi

SÖZLEŞME YAPILAN İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN

 

Adı Soyadı

 

 

İşyerinin

 

Adı

 
Doğum Yeri ve Tarihi  

Adresi

 
Usta Öğreticilik Belge Tarih ve No  
Telefon-Faks No  
 

Kayıtlı bulunduğu Meslek Kuruluşu

 

 

 

İşyerinde   Yapılan

İşler

 
 

Dernek veya Oda Sicil No

 

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanan yönetmelikler ve konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararlara uygun olarak çırak adayının kendisi, velisi veya vasisi ile işyeri sahibi veya yasal temsilcileri arasında imzalanır. Sözleşmeye yazılı bilgilerin doğruluğundan sözleşmeyi tanzim eden ve imzaları bulunan kişiler sorumludurlar. Düzenlenen bu sözleşme merkez müdürlüğünün onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 2- Dört adet düzenlenen çıraklık sözleşmesi merkez müdürlüğünce onaylandıktan sonra birer adedi ilgili taraflarda (veli / vasi-işveren/vekili, işverenin kayıtlı olduğu oda veya meslek kuruluşu-çırağın teorik eğitim göreceği merkez müdürlüğü) bulunur. Sözleşmelerin her öğretim yılı başında ilgili merkez müdürlüğüne onaylatılması gerekir.

Sözleşme, fesih halinde 6 (Altı) işgünü içerisinde ilgili merkez müdürlüğüne teslim edilir.

Madde 3- Deneme dönemi     …..    aydır. Bu süre sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar. Deneme döneminin sona erdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, taraflardan birinin sözleşmeyi deneme dönemi içinde feshettiğini ilgili merkez müdürlüğüne bildirmemesi halinde sözleşme kesinleşir.

İZİN VE ÜCRET

Madde 4- Çırak öğrenciye teorik eğitim için ilgili merkez müdürlüğünün hazırlayacağı programa göre haftada bir gün, teorik eğitimin yoğunlaştırılmış yapılması durumunda eğitim süresi kadar ücretli izin verilir. Ayrıca ilgili merkez müdürlüğünde düzenlenen tören, sosyal ve sportif çalışmalarda görevlendirilen çırak öğrencilere görevli oldukları günler için ücretli izin verilir. Teorik eğitimin işyerinde yapılması halinde çıraklar teorik eğitimin yapıldığı gün ücretli izinli sayılır.

Madde 5- Çırağa her yıl teorik eğitim yapıldığı zamanlar dışında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazereti kabul edilen çırak öğrencilere merkez müdürlüğünün görüşü alınarak bir ay ücretsiz izin verilir. Doğal afetler, olağanüstü durumlar, anne, baba veya kardeşinin ölümü nedeniyle eğitime devam edemeyenler bu sürelerde özürlü izinli   sayılırlar.

Madde 6- Bu sözleşmenin 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hükümlerine göre sözleşmenin feshi halinde 15 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde çırak öğrenciye haftada bir gün ücretli izin verilir. Çırak  isterse bu iznini toplu olarak kullanabilir.

Madde 7- Çırak öğrenciye sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yaşına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesine göre ödenecek ücretler her türlü vergiden muaftır.

TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 8- İşyeri sahibi veya vekilinin çırağa karşı görev ve sorumlulukları

a- Çırağın millî, ahlâkî, insanî ve manevî değerlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak

b-Çırağı mesleği ile ilgili işlerde çalıştırmak, mesleği ile ilgili pratik eğitim programın eksiksiz uygulayarak kalfalık sınavlarına hazırlamak ve eğitim sonunda açılacak ilk kalfalık sınavına girmesi ve pratik sınav için gerekli ortamı ve malzemeyi sağlamak.

c-Çırağın pratik eğitiminden sorumlu usta öğretici görevlendirmek.

d-Çırağın  aylık  devam-devamsızlık  durumunu,  takip  eden  ayın  10‘una  kadar  ilgili  Mesleki  Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bildirmek.

Madde 9- Çırağın işyeri sahibi veya temsilcisine karşı olan görev ve sorumlulukları.

a-Mesleğini pratik eğitim programına göre olanca dikkat ve çaba ile öğrenmeye ve kalfa olmaya çalışmak.

b-İşyerindeki pratik ve eğitim merkezindeki teorik eğitime düzenli olarak devam etmek ve deneme sınavları ile teorik eğitimin sonundaki ilk kalfalık sınavına girmek.

c-İşyerine ait makine, araç ve gereci korumak, işyerine ait ticari, mesleki sır ve özellikleri başkalarına aktarmamak.

d- Merkez ve işyerinde disiplin hükümlerine uymak. Siyasi ve sendikal etkinliklere katılmamak.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Deneme Döneminde Fesih

Madde 10-Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren deneme dönemi içinde taraflar bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilirler. Ancak, feshin 10 gün içinde merkez müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Karşılıklı Anlaşarak Fesih

Madde 11-Taraflar karşılıklı anlaşmak suretiyle bu sözleşmeyi feshedebilirler. Ancak, müşterek kararın fesih tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içinde ilgili merkez müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Süre Bitiminde Fesih

Madde 12-Bu sözleşme çırağın teorik ve pratik eğitim süresinin tamamlanmasından sonra gireceği ilk kalfalık sınavı sonunda meslekî pratik uygulama sınavında başarılı olması halinde fesih olur. Ancak, ilk sınav hakkında başarılı olmayanların sözleşmeleri bir sonraki sınav dönemi sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu sınav döneminde başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın sözleşme fesih edilir.

Tek Taraflı Önceden Bildirmek Suretiyle Fesih

Madde 13- Çırağın velisi, vasisi veya reşit ise kendisi aşağıda belirtilen durumlarda bu sözleşmeyi önceden bildirmek şartıyla bozabilir.

a-Çırağın zorunlu sebepler nedeniyle ikametgahının veya işyerinin gidiş gelişini engelleyecek veya zorlaştıracak şekilde uzak bir yere taşınması, ulaşımın çırak öğrenciye ağır bir yük getirmesi.

b-Çırağın uzun süre mesleği ile ilgili olmayan işlerde çalıştırılması veya işyerindeki makine araç ve gerecin mesleğini öğrenmesini engelleyecek şekilde azalması

Madde 14– İşveren veya vekili aşağıdaki belirtilen durumlarda bu sözleşmeyi önceden bildirmek şartıyla bozabilir.

a- Çırağın bir öğretim döneminde yönetmelikte belirtilen sürenin yarısı kadar teorik eğitime mazeretsiz olarak devamsızlık yapması.

b-Çırak öğrencinin bir yılda aralıklı olarak 5 (beş) aralıksız olarak 3 (üç) gün mazeretsiz olarak işine gitmemesi.

c-Çırağın kendi hatası sebebiyle işyerine verdiği zararın 3 aylık ücretinin tutarından fazla olması .

Madde 15- 13. ve 14. madde hükmüne göre kullanılacak fesih hakkının olayın meydana gelmesinden itibaren en geç 1 ay içinde kullanılması gerekir. Bu madde hükümleri gereği yapılacak feshin karşı taraf ile Merkez Müdürlüğüne 3 gün içerisinde bildirilmesi zorunludur.

Buna göre, merkez müdürlüğüne bildirimin yapılmasından itibaren; işyerinde 6 aydan az çalışmış çıraklar için 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışanlar için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışmış olanlar için 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışmış olanlar için 8 hafta sonra sözleşme fesih edilmiş olur.

Bildirim Şartlarına uymayan taraf yukarıda yazılı sürelere ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Bildirimsiz Fesih

Madde 16-Çırağın velisi/vasisi veya reşit ise kendisi aşağıda belirtilen durumlarda bu sözleşmeyi bildirimsiz fesih edebilirler.

a-  Çırağın hastalık ve diğer sebeplerle sanatını öğrenmesini engelleyici bir halin meydana gelmesi.

b- Çırağın, yaptığı işin onun sağlığı veya ahlaki gelişimi açısından sakıncalı olduğunun sonradan anlaşılması.

c– Çırağın usta öğreticisinin işten ayrılması veya iki aydan fazla süren hastalığı nedeniyle işyerinden uzak kalması veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi nedeniyle pratik eğitim sorumluluğunun başka bir usta öğreticiye verilmemesi.

d- İşveren veya vekilinin çırağa karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi veya ona kötü davranması.

e- İşyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü, tüzel kişi ise dağılması, iflası veya herhangi bir sebeple işyerinin iki aydan fazla süre ile faaliyetini tatil etmesi.

Madde 17– İşveren veya vekili aşağıda belirtilen durumlarda bu sözleşmeyi bildirimsiz fesih edebilir.

a- Çırağın, işyeri sahibi, temsilcisi, usta öğreticisi veya bunların aile üyelerinden birinin şeref ve haysiyetine dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması.

b– Çırağın bir yılda aralıklı 10 veya aralıksız 5 gün mazeretsiz olarak iş yerine gelmemesi.

c- Çırağın aralıksız iki ay veya daha fazla devamsızlığına sebep olan yahut işyerinde çalışanların sağlığı bakımından tehlike arz eden bir hastalığa yakalanması.

d- Çırağın işverene karşı sorumluluğunu yerine getirmemesi.

e– Çırağın işveren veya vekillerinin veya ustaların koyduğu iş düzenini bozucu hareketlerde ısrar etmesi

Madde 18-     16. ve 17. madde hükümlerine göre alınacak fesih kararı sebepleri ile birlikte karşı tarafa ve merkez müdürlüğüne üç gün içinde bildirilir.

Merkez Müdürlüğünce Fesih

Madde 19– Aşağıda belirtilen durumlarda merkez müdürü bu sözleşmeyi fesheder durumu taraflara yazılı olarak bildirilir.

a- Çırağın teorik eğitime olan devamsızlığının bir dönemde yönetmelikle belirlenen üst sınırı geçmesi

b– Çırağın bir yılda işyerine aralıklı 15 aralıksız 5 iş günü mazeretsiz olarak devam etmediğinin anlaşılması

c- Çırağın sözleşmede belirtilen iẟyerinden farklı bir iẟyerinde çalıẟtığının tespit edilmesi

d- Çırağın çalıştığı işyerinde usta öğreticisinin bulunmaması veya işyerinde mesleğin öğrenilmesi için gerekli makine, araç ve gereçlerin yetersiz olması.

e- Çırağın işlediği disiplin suçu sebebiyle aldığı ceza sonucu, ilgili merkez müdürlüğüne devam ettirilmesine imkan kalmaması.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 20– Bu sözleşme 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerini de kapsar.

Madde 21- Çalışma şartları ile çırağa sağlanacak özel hükümler ve sosyal ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

 

Çalışma Saatleri
İşe Başlama Saati : ………………………..
Yemek-Dinlenme Saati : ………………………..
İş Bitiş Saati : ………………………..
Ara Dinlenme Saatleri : ………………………..

 

Not : 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

 

Diğer İmkanlar

Yemek                : …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Giyecek              : …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 22 – …..Taraflarca imzalanan bu sözleşme  …./…../….. tarihinde yürürlüğe girer. Taraflar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu sözleşmenin hükümlerine uymak zorundadırlar.

Bu sözleşme …./…../….. tarihinde çırak adayı ……………………, velisi/vasisi …………….. ve işyerin sahibi/vekili…………………….arasında yapılmıştır.

                Çırak Adayı                    Veli/Vasisi                                         İşyeri Sahibi/ Vekili

                Adı Soyadı                             Adı Soyadı                             Adı Soyadı

                İmza                                       İmza                                      İmza-Kaşesi

 

Bu sözleşmede adı geçen çırak adayı  ……………………………………..  oda/birliğinde …………. numarasıyla kaydı yapılmıştır.

 

…./….    / ……

Oda/Birlik Başkanı

İmza ve Kaşe

 

Bu sözleşmede adı geçen çırak öğrenci ……………………….. Merkezine …………………. numarayla kaydedilmiştir. Yürürlülük tarihinden itibaren çırak öğrenci 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun sağladığı haklardan faydalanır.

 

                                                                                 …./….    / ……

                                                                              Merkez Müdürü

 

                Sözleşmenin …./…../….. tarihinde                                    Sözleşmenin …./…../….. tarihinde

                Yürürlükte olduğu tasdik olunur.                                     Yürürlükte olduğu tasdik olunur.

                Merkez Müdürü                                                                       Merkez Müdürü

                İmza ve Mühür                                                                    İmza ve Mühür

 

 

 

                Sözleşmenin …./…../….. tarihinde                                    Sözleşmenin …./…../….. tarihinde

                Yürürlükte olduğu tasdik olunur.                                     Yürürlükte olduğu tasdik olunur.

                Merkez Müdürü                                                                       Merkez Müdürü

 

 

Word Olarak İndir