İSTANBUL SULH HUKUK  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   

DOSYA NO             :2013/……. Esas.                                  

KONU                       :  Vazgeçme talebi.

AÇIKLAMALAR

                                   Mahkemenizin yukarıda dosya numarasını bildirdiğimiz dava dosyasından davalı taraflar ……………, …………….. ve ………… ile dava konusu hukuki ihtilaf üzerinde anlaşmış olmamız sebebiyle vazgeçiyoruz. Ekte sunduğumuz protokol gereğince tarafların vekalet ücreti talebi olmayıp bu yönde feragat nedeniyle karşı tarafa herhangi bir vekalet ücreti kararına hükmedilmemesi ve davadan feragat dilekçemiz nedeniyle gereğinin yapılması, bu davaya ilişkin olarak …… İli, ………… İlçesi, ……… Mevkii, ………… Ada, ………..  Pafta, ……… Parsel sayılı … numaralı bağımsız bölümün tapu kaydı üzerine iş bu dava sebebiyle konulmuş olan ihtiyati tedbir şerhinin terkinini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Davacı  Vekili

Avukat Arif BALTACI